Generic selectors

آرشیو برچسب | تعارف

این کلمه فارسی را نمی شود به انگلیسی ترجمه کرد!

۱,۳۱۹ بازدید
کلمه فارسی تعارف

در روزهای اخیــر روزنامه انگلیسی گاردیــن، گزارش جالبی درباره کلماتِ غیرقابل ترجمه به انگلیسی منتشر کرد که در آن، زبا‌ن‌شناسان از سراسر دنیا و از فرهنگ‌های گوناگون، معدود کلمات زبان و فرهنگ‌های مختلف که معادل انگلیسی‌شان وجــود ندارد را ردیف کرده‌انــد.   درباره جایگاه «تعارف» در زندگی ما، کلمه ای که معادل انگلیسی ندارد:  یک […]