Generic selectors

آرشیو برچسب | بهروز وثوقی

مصاحبه بهروز وثوقی: مسئولین دعوت کنند، به ایران می آیم

۱,۸۶۸ بازدید
مصاحبه بهروز وثوقی با انتخاب

بهروز وثوقی می گوید: از من خواستند که خودم را اسراییلی معرفی کنم و حتی اسم بروس واسای را هم برایم انتخاب کرده بودند، به آنها با صراحت گفتم من ایرانی هستم و به آن، افتخار میکنم و کار را با این شرط ارزانی خودشان کردم. اینطور به نظر می آید، از هنرمندان ایرانی علیرغم […]