Generic selectors

آرشیو برچسب | اژدها

جهت ها و عناصر اصلی فنگ شویی

۳۹,۸۲۴ بازدید

جهت های فنگ شویی = در فنگ شویی هر یک از 5 عنصر با جهتی از قطب نما همراه است ، بنابر این خانه هر فرد با توجه به قرارگیری جهت در ورودی تحت تاثیر یکی از عناصر …