فال شیخ بهایی

فال شیخ بهایی

با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستید

 

روی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید

 

فال شیخ بهایی از جمله فال های پر ظرفدار است که با نام فال حاجت یا فال آرزو نیز شناخته می شود. طریقه فال شیخ بهایی بدین صورت است که با بدن و لباس تمیز، مقصود و حاجتتان را یادآور شده و با حضور قلب و توجه کامل به خداوند، سه صلوات بفرستید و مناجات زیر را بخوانید. سپس روی یک حرف کلیک کنید و نتیجه فال را بخوانید. ای کار برآرنده هر حاجتمند وی رافع مشکل و رهاننده ز بند سر رشته مطلبم ز هم بگسسته بنما فالی که رشته یابد پیوند

و ی ل ا ی ل ی ف ل ف و ا و ح ی
خ ی ی ی ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ی م ص ی
ی ل ع ا ل ه ن و ه ر ی ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ی ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ی ا و ا ی ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ی و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ی ی
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت
 
در این کار نیکوئی و شادمانی و رسیدن به مقصد میباشد
 

IranCook.com

بزودی به مراد و مطلوب خویش می رسی
 

IranCook.com

در این امر عجله نکن صبر بهتر است
 

IranCook.com

اول این کار سختی و عاقبت آن شادی و گشایش است
 

IranCook.com

رسیدن به این مقصود نیاز به صدقه و احسان به مستمندان دارد
 

IranCook.com

در این امر خیری نیست. ترک آن بهتر است.
 

IranCook.com

از غم رهائی می یابی و شاد می گردی
 

IranCook.com

حصول نتیجه و بزرگی و دولت
 

IranCook.com

در این نیت منفعت و ضرری نیست
 

IranCook.com