فال شیخ بهایی

با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستید


روی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید


و ی ل ا ی ل ی ف ل ف و ا و ح ی
خ ی ی ی ص ت ل ص س ر ه س ه ل س
ه ل ف ج ح ف خ ا ت ذ ا ی م ص ی
ی ل ع ا ل ه ن و ه ر ی ج ل م ذ
ظ ل ذ ا م ل ا ر ه ل ا ه ت ر ف
م ا ل م ل ا و ا ی ر د ا ا م ل
ب د ه ع ب م ت ر ن ش ه ذ س ا ر
ا ا ی ا و ا ی ل ص ل د ت ر م ل
ر ص و ح و م ت ط ا و د ا ز ا ن
و ل م ع ق ب ن ل ف و و ر ا ه و
ا ع ع ص ب ا ق و ت ل ز ت و ه ل
ب ا ر ی و و ل ع ص ت ل ک ا ا ل
و ن ب ه ا ه ل ل ا س ق ر س ح ا
س د م ر ر خ ر س ح ر و ض و ی ی
و ا س و ل ر ر ب ر ر ن ن ر ه ت


در این کار نیکوئی و شادمانی و رسیدن به مقصد میباشد

IranCook.ir

بزودی به مراد و مطلوب خویش می رسی

IranCook.ir

در این امر عجله نکن صبر بهتر است

IranCook.ir

اول این کار سختی و عاقبت آن شادی و گشایش است

IranCook.ir

رسیدن به این مقصود نیاز به صدقه و احسان به مستمندان دارد

IranCook.ir

در این امر خیری نیست. ترک آن بهتر است.

IranCook.ir

از غم رهائی می یابی و شاد می گردی

IranCook.ir

حصول نتیجه و بزرگی و دولت

IranCook.ir

در این نیت منفعت و ضرری نیست

IranCook.ir