تراريوم‌هاي ايستا يا جعبه‌اي =در سايز هاي بزرگ و شبيه
بالاي صفحه