کف قالب را بیسکوئیت بندانگشتی بچینید و مخلوط خامه را رو
بالاي صفحه