---

اطلاعیه های انجمن

سپاس » برای تشکر و قدردانی از سایر کاربران از دکمه سپاس استفاده کنید.
تصویر کاربری » تصویر کاربری خود را مطابق با عرف و قانون جمهوری اسلامی ایران انتخاب کنید.
تصویر انجمن » تصاویر نباید بیش از حد کوچک باشند تا لوگوی انجمن روی تصاویر درج شود.
مطلب جدید » هیچ یک از کاربران مجاز به کپی مطالب از سایت های دیگر حتی با درج منبع نمی باشد ، مطالب باید توسط خود کاربر ارائه شود.

اطلاعات پایه
The alerts system on this site provides you with a simple way to see what's been happening recently around the site by the way of a simple notification.

There is a simple count of your oustanding unread alerts found within the header of the site. Clicking upon this count will open a dropdown list of your unread alerts from which you can then progress to the alerts listing page if you so desire.

The alerts listing page can be found here and contains a list of all the alerts you've received, both unread and read. You can also delete old alerts that you don't wish to retain from this page.